About us

ORGANICBOOK.COM
Health & Wellness Blog

เพราะเราเชื่อว่า “สุขภาพที่ดีเป็นพื้นฐานของทุกความสุขในชีวิต”  เราจึงตั้งใจเขียน และส่งมอบบทความที่ดีที่สุดเพื่อผู้อ่าน ด้วยจุดประสงค์ที่ต้องการเห็นคนไทยมีสุขภาพที่แข็งแรง สามารถดูแลตนเองได้ และมีความสุขในทุกมิติของชีวิต

โดยเนื้อหาของ organicbook จะครอบคลุมในเรื่องของ

Health : การรักษาสุขภาพ รู้จักโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ และวิธีการป้องกัน

Food : อาหารการกิน การเลือกอาหารที่มีประโยชน์

Beauty : ความสวยความงาม การดูแลสุขภาพผิวพรรณ

Mind : สุขภาพจิต การบริหารและการผ่อนคลายความเครียด

Diet : การลดน้ำหนัก วิธีการลดน้ำหนักที่ไม่ทำลายสุขภาพ วิธีการเลือกรับประทานอาหาร

Dental : สุขภาพในช่องปาก การดูแลสุขภาพ เหงือกและฟัน

Fitness : การออกกำลังกายที่เหมาะสมและถูกวิธี

Life : การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เพื่อชีวิตที่เติบโตและมีความสุข

Green :  วิถีออร์แกนิค การอยู่กับธรรมชาติ และพึงพาตนเองโดยไม่เบียดเบียนสิ่งแวดล้อม

Disclaimer : บทความที่มีเนื้อหาเกี่ยวเนื่องกับสุขภาพทั้งหมด ทางเว็บไซต์ได้รวบรวมไว้เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้อ่านเท่านั้น จึงไม่สามารถนำไปใช้อ้างอิงหรือใช้แทนการวินิจฉัยของแพทย์ได้ หากมีการนำข้อมูลในเว็บไซต์ไปใช้ ทางเว็บไซต์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นได้

contact: theorganicbook @ gmail . com